Hình ảnh đoàn ghép khách đi tour Dubai ngày 05/11/2019
 
 
 
Hình ảnh đoàn ghép khách đi tour Dubai ngày 02/10/2019
 
 

Hình ảnh đoàn ghép khách đi tour Dubai ngày 25/9/2019

 

 
Hình ảnh đoàn ghép khách đi tour Dubai ngày 12/6/2019
 
 

Ảnh khách hàng đi tour Dubai 2018 :